Podmienky ochrany osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: ViP inštitút Paulus s.r.o.

Sídlo: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

 IČO: 52104711


Pozorne si prosím prečítajte nasledovné Podmienky ochrany osobných údajov aby ste sa oboznámili s právami dotknutej osoby. Tieto podmienky sa môžu meniť preto Vám odporúčame ich pravidelne sledovať. Spoločnosť sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nám boli Vami zverené, ak takúto povinnosť neukladá spoločnosti zákon. Údaje nám poskytnuté nebudú zverejňované ani využívané na komerčné či obchodné účely bez riadneho zákonného dôvodu napríklad Vášho výslovného a predchádzajúceho súhlasu.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov
Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok sa rozumejú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“

Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou ViP inštitút Paulus môže byť plnenie zákonných povinností, ktoré jej vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, zabezpečenie komunikácie s ViP inštitútom Paulus, poskytovanie služieb, sledovanie oprávnených záujmov ViP inštitútu Paulus alebo tretích strán a iné. Pokiaľ sa chcete ako dotknutá osoba informovať o konkrétnom účele spracúvania osobných údajov kontaktujte nás spôsobom uvedeným v týchto podmienkach.

ViP inštitút Paulus môže spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie alebo získané prostredníctvom webovej stránky ViP inštitút Paulus http://www.vipinstitut.com/.

Spoločnosť ViP inštitút Paulus nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, napríklad omylom alebo bez vyžiadania. ViP inštitút Paulus nebude takto poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvať a zlikviduje ich bez upozornenia ich odosielateľa.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sú prevažne:
• identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
• kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,
• bankové údaje
• iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným.

Sociálne siete a marketing

Spracúvanie osobných údajov získaných na sociálnej sieti Facebook
Facebook (https://www.facebook.com/ViP-institut-Paulus-842850565832654/)

pod užívateľským menom ViP institut Paulus nie je systematického charakteru a prebieha vždy len v súlade s podmienkami zmluvy a zásad poskytovateľa danej platformy.

Pre viac informácii o podmienkach spracúvania osobných údajov si prosím prečítajte podmienky zverejnené na menovanej sociálnej sieti.

Niekedy na týchto sociálnych sieťach môže ViP inštitút Paulus organizovať súťaže, pri ktorých ViP inštitút Paulus vždy zverejní podmienky súťaže vrátane podmienok ochrany a spracúvania osobných údajov.

ViP inštitút Paulus môže spracúvať vašu fotografiu alebo video záznam s vašou podobou (predovšetkým vyhotovené na podujatí organizovanom ViP inštitútom Paulus).

Kamerové záznamy vyhotovené v súvislosti s priestormi ViP inštitútu Paulus, slúžia len na ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb. Tieto záznamy môžu byť sprístupňované tretím stranám ako napríklad poskytovateľovi bezpečnostnej strážnej služby, správcovi budovy alebo priestorov, orgánom činným v trestnom konaní, poisťovniam, poškodeným a pod. ViP inštitút Paulus záznamy neuchováva. Akékoľvek použitie takýchto záznamov je podmienené ochranou majetku, života a zdravia.

Záznamy a fotografie z rôznych podujatí môže ViP inštitút Paulus zverejňovať na stránkach sociálnych médií (poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti), a to zvyčajne:
Facebook https://www.facebook.com/ViP-institut-Paulus-842850565832654/
a na vlastnej webovej stránke: http://www.vipinstitut.com/,
ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť ViP inštitút Paulus spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti nevie zaručiť, že tieto údaje nebudú prenesené do tretích krajín, avšak nastavenia ochrany osobných údajov v používateľskom konte ViP inštitút Paulus boli nastavené na primeranú úroveň ochrany, tak aby nedochádzalo k prenosom osobných údajov bez primeranej ochrany. Pre viac informácii odporúčame navštíviť stránku poskytovateľa, kde sa dočítate viac informácii:

https://www.facebook.com/about/basics

ViP inštitút Paulus pri spracúvaní prihliada na základné práva a slobody každej dotknutej osoby a nezverejňuje také osobné údaje, ktoré sú podľa jej uváženia spôsobilé narušiť Vaše základné práva slobody (najmä dôstojnosť osoby) a prestane ich spracúvať v prípade, ak dôjde k zániku účelu spracúvania alebo v prípade ak ako dotknutá osoba namietne spracúvanie alebo ak sama vyhodnotí, že záujmy dotknutej osoby prevyšujú nad záujmami ViP inštitút Paulus.

Týmto však nie je vylúčené, že ViP inštitút Paulus vykonáva zhromažďovanie informácii z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva. Upozorňujeme Vás, že nenesieme zodpovednosť za ochranu osobných údajov na internetových stránkach, ktoré sa môžu objaviť na tomto webe formou externého prepojenia.

Plnenie povinností povinnej osoby

Na účely poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti je spoločnosť ViP inštitút Paulus oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na preverenie, prešetrenie, vybavenie, oznámenie, sprístupnenie podnetu oznamovateľa. Spoločnosť ViP inštitút Paulus je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoločnosť ViP inštitút Paulus je tiež povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:
a. dátum doručenia podnetu,
b. meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c. predmet podnetu,
d. výsledok preverenia podnetu,
e. dátum skončenia preverenia podnetu.


Poskytnutie údajov tretím stranám
Niekedy môže byť spoločnosť ViP inštitút Paulus povinná poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak jej to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto príjme opatrenia podľa potreby tak, aby dosiahla čo najvyšší stupeň ochrany podľa konkrétnych okolností prípadu.

Bezpečnosť
Spoločnosť ViP inštitút Paulus využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického, organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým vaše osobné údaje boli nami zverené a aby rešpektovali mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach a ich tajnosť.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom
Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňujeme Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.
Ide najmä o právo:
• na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,
• ich opravu, doplnenie, vymazanie,
• obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky ich uloženia,
• na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom,
• byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov
• na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

Súhlas a odvolanie súhlasu.
Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jeho osobných údajov, ostane platný až do jeho písomného odvolania. Tento súhlas dáva spoločnosti každý študent pri svojom nástupe na vyučovanie vo ViP inštitúte Paulus ako i každý zadávateľ prekladu, tlmočníckeho úkonu alebo žiadateľ pracovného a terapeutického poradenstva.

Dotknutá osoba môže, môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, Spoločnosť ViP inštitút Paulus bezodkladne žiadosť spracuje a informuje vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

Sťažnosť
Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať
• meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
• označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
• predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
• dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
• kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva ohľade vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na institut.paulus@gmail.com. Do predmetu správy je potrebné zadať: GDPR.